Văn bản pháp luật   »  Tất cả văn bản
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Quyết định ban hành Tiêu chí đánh giá mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi sáng tạo TTN, NĐ tỉnh lần thứ 15, năm 2019 08/01/2019 13/QĐ-BTCCT Liên hiệp hội
2 Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo TTN, NĐ tỉnh Bắc Giang lần thứ 15, năm 2019 08/01/2019 12/QĐ-BTCCT Liên hiệp hội
3 Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đối với các Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo TTN, NĐ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 07/12/2018 26/2018/NQ-HĐND Tỉnh
4 Kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ 8, năm 2018-2019 13/07/2018 108/KH-UBND Tỉnh
5 Thông tư quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng 13/07/2018 27/2018/TT-BTC Trung ương
6 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Giang lần thứ 14, năm 2018 15/01/2018 04/KH-UBND Tỉnh
7 Công văn v/v tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2017 04/05/2017 1416/UBND-CN Tỉnh
8 Quyết định về việc ban hành Quy chế xét chọn, tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam 18/04/2017 338/QĐ-LHHVN Trung ương
9 Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 23/03/2017 155/TB-VPCP Trung ương
10 Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên,nhi đồng tỉnh lần thứ XIII,năm 2017 23/01/2017 22/QĐ-BTCCT Tỉnh
11 Điều lệ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2012-2017 19/03/2013 391/QĐ-UBND Tỉnh
12 Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo trên Báo Bắc Giang điện tử năm 2017 09/01/2017 08/QĐ-BTCCT Liên hiệp hội
13 Quyết định phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 21/10/2015 1795/QĐ-TTg Trung ương
14 Quyết định về việc ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VII, năm 2016-2017 26/07/2016 159/QĐ-BTCHT Tỉnh
15 Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 14/2014/QĐ-TT ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 01/10/2014 819/HD-LHHVN Trung ương
16 Ban hành quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Bắc Giang. 09/03/2011 75/2011-QĐ-UBND Tỉnh
17 Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 19/2/2011 của Tỉnh ủy Bắc Giang thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị vê tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hó 19/02/2011 06-KH/TU Tỉnh
18 Hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 29/01/2015 11/2015/TT-BTC Trung ương
19 Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ 30/07/2014 78/2014/NĐ-CP Trung ương
20 Tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 14/02/2014 14/2014/QĐ-TTg Trung ương
   1   2