Giới thiệu câu lạc bộ trí thức

Ngày đăng:05-01-2017 (20021 lượt xem )

Câu Lạc bộ Trí thức tỉnh được thành lập theo Quyết định số 275/QĐ-LHH ngày 18/11/2013 của Ban Thường vụ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Hiện có: Ban Chủ nhiệm gồm 11 đồng chí; 7 tổ chuyên môn và 218 thành viên.

I. Tôn chỉ, mục đích:

           1. Câu lạc bộ Trí thức là tổ chức tự nguyện của trí thức trong và ngoài tỉnh hoạt động trong các lĩnh vực: quản lý, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật… có cùng tâm huyết đăng ký tham gia.

2.  Câu lạc bộ Trí thức là cầu nối giữa các nhà khoa học với các cơ quan quản lý, các nhà doanh nghiệp và người sản xuất để trao đổi kinh nghiệm, cung cấp thông tin, nâng cao tri thức, hợp tác liên kết để thực hiện những nội dung về khoa học và công nghệ, góp phần tạo lập thị trường KHCN, thúc đẩy xã hội hoá các hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

3. Mục đích của Câu lạc bộ Trí thức là tổ chức các hoạt động nhằm không ngừng nâng cao hiểu biết về khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực cho đội ngũ trí thức; thông qua các hoạt động của Câu lạc bộ để tập hợp đoàn kết đội ngũ trí thức, nâng cao vai trò, vị trí, trách nhiệm của đội ngũ trí thức trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà.

           II. Nguyên tắc, phương thức hoạt động

1. Nguyên tắc: Câu lạc bộ Trí thức hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm; dân chủ, bình đẳng. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động; không vì mục đích lợi nhuận. Tuân thủ pháp luật và Quy chế tổ chức, hoạt động của Câu lạc bộ.

2. Phương thức hoạt động

- Hội thảo khoa học.

- Sinh hoạt Câu lạc bộ, sinh hoạt theo chuyên đề.

- Đào tạo, tập huấn kỹ thuật.

- Tham quan, khảo sát.

- Diễn đàn trao đổi, giao lưu, nói chuyện chuyên đề về khoa học kỹ thuật.

  III. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

               1. Phạm vi hoạt động: Câu lạc bộ Trí thức có phạm vi hoạt động trong tỉnh Bắc Giang.

2. Lĩnh vực hoạt động

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực.

- Tham gia xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, dự án nghiên cứu, ứng dụng triển khai tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

- Tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

- Tham gia các hoạt động thông tin, đào tạo, tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học – kỹ thuật.

- Đóng góp ý kiến vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực của tỉnh.

- Chủ động đề xuất, tham mưu với lãnh đạo tỉnh giải pháp giải quyết những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn.

IV. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức

1. Chức năng

 

- Câu lạc bộ có chức năng tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Liên hiệp hội tập hợp đoàn kết đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh; là cầu nối giữa các nhà trí thức với cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người sản xuất để trao đổi kinh nghiệm, cung cấp thông tin, nâng cao tri thức, hợp tác liên kết góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn ở địa phương.

2. Nhiệm vụ

- Tuyên truyền mục đích của Câu lạc bộ; đại diện cho thành viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến nhiệm vụ của Câu lạc bộ; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Câu lạc bộ theo quy định của pháp luật.

- Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Câu lạc bộ và lĩnh vực Câu lạc bộ hoạt động.

- Chấp hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan. Củng cố tổ chức và phát triển thành viên nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của Câu lạc bộ.

- Tập hợp trí thức tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các thành viên vì lợi ích chung của Câu lạc bộ; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Câu lạc bộ, nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Câu lạc bộ.

- Tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Hội thảo khoa học và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trên các lĩnh vực. Tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục – đào tạo và dạy nghề góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

- Phổ biến, nâng cao kiến thức cho thành viên, hướng dẫn thành viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và quy chế, quy định của Câu lạc bộ. Đại diện thành viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Câu lạc bộ theo quy định của pháp luật.

- Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Câu lạc theo quy định của pháp luật. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Câu lạc bộ theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. 

3. Cơ cấu tổ chức

- Câu lạc bộ Trí thức là đơn vị trực thuộc Liên hiệp hội không có tư cách pháp nhân do Ban Thường vụ Liên hiệp hội thành lập.

- Câu lạc bộ Trí thức có Ban Chủ nhiệm và 07 tổ chuyên môn. Ban Chủ nhiệm làm nhiệm vụ thường trực, có 11 thành viên gồm Chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm, thư ký và các thành viên.

- Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ trí thức làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, taapfj thể quyết định, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số. Chủ nhiệm Câu lạc bộ là đại diện của Câu lạc bộ trước pháp luật và Ban Thường vụ Liên hiệp hội, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ban Thường vụ Liên hiệp hội về tất cả các hoạt động của Câu lạc bộ.

 

DANH MỤC
Liên hiệp hội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Slide
Ban Chấp hành khóa IV ra mắt Đại hội
Slide
GS. TSKH Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội
Slide
Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu
Slide
LIÊN KẾT WEBSITE
Thống kê truy cập
  Số người online:  13
  Hôm nay:  1169
  Tháng này:  50819
  Tổng số truy cập:  1920221