Đánh giá sự khác biệt về đề tài khoa học: Sự khác biệt giữa hai hệ
: 25/03/2016

Hai hệ thống nói tới ở đây là hệ thống quản lý nhà nước( HTQLNN) và hệ thống thi đua khen thưởng( HTTĐKT).

HTQLNN về sáng kiến là Nghị định 13/2012/NĐ-CP, Thông tư 18/2013/TT-BKHCN về Điều lệ sáng kiến. HTQLNN về nhiệm vụ KH&CN( đề tài, dự án, đề án KH&CN, gọi chung  là đề tài khoa học) là luật KH&CN, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn.

          Hệ thống TĐKT là Luật TĐKT, các Nghị định, Thông tư liên quan.

          Cả hai hệ thống đều có nội dung đánh giá sáng kiến và đề tài khoa học. Nhưng nội dung, tiêu chí, quy trình đánh giá, giấy chứng nhận của hai hệ thống có sự khác biệt, nhất là từ cấp tỉnh trở lên.

          Các tỉnh đều vận dụng để ban hành quy định quản lý sáng kiến, đề tài khoa học, đồng thời ban hành quy chế TĐKT, quy trình công nhận sáng kiến, đề tài khoa học phục vụ cho xét danh hiệu thi đua( chiến sỹ thi đua các cấp).  

          Ở cấp cơ sở, nhất là khu vực công lập, hai hệ thống không có sự khác biệt lớn, vì cùng một tổ chức, con người  làm nhiệm vụ tư vấn  công nhận sáng kiến và xét danh hiệu thi đua. Nhưng từ cấp tỉnh trở lên, hai hệ thống tách rời và độc lập. Để bảo đảm xét danh hiệu chiến sỹ thi đua từ cấp tỉnh trở lên chặt chẽ, chính xác, thì việc phân biệt giữa hai hệ thống là rất cần thiết.

          1. Đánh giá sáng kiến

TT

 

HTQLNN

HTTĐKT

1

Mục đích

- Bảo vệ, khuyến khích  quyền tác giả

- Khuyến khích danh hiệu thi đua.

2.

Hội đồng sáng kiến

Chỉ có hội đồng cơ sở. ( Sáng kiến phát sinh ở cơ sở nào  thì hội đồng sáng kiến cơ sở đó đánh giá, chứng nhận)

Hội đồng sáng kiến có ở các cấp(trừ cấp toàn quốc)

 

 

 

3.

 

 

 

Tiêu chí đánh giá

- Có tính mới( trong phạm vi cơ sở)

 - Đã được áp dụng hoặc áp dụng thử tại cơ sở và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực.

 

- Phạm vi đã được áp dụng, hiệu quả  và tầm  ảnh hưởng của sáng kiến ( đã được cơ sở cấp giấy chứng nhận)

- Phạm vi đã được áp dụng, hiệu quả và tầm ảnh hưởng  của sáng kiến phải tương ứng với cấp danh hiệu đề nghị công nhận.

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Quy trình đánh giá

- Cở sở đánh giá theo  Nghị định 13/2012/NĐ-CP, Thông tư 18/2013/TT-BKHCN.

- Cá nhân mô tả sáng kiến, thuyết trình tính mới, khả năng ứng dụng( hoặc đã ứng dụng ở phạm vi nào), khả năng hiệu quả mang lại

- Hội đồng cơ sở thẩm định, đánh giá

- Cá nhân thuyết trình phạm vi đã được áp dụng của sáng kiến, hiều quả và tầm ảnh hưởng của sáng kiến.

- Cở sở xác nhận phạm vi đã được áp dụng và hiệu quả  của sáng kiến.

- Ngành thẩm định, xác nhận tầm ảnh hưởng và hiệu quả của sáng kiến đã được áp dụng trong ngành

- Hội đồng cấp tỉnh đánh giá, công nhận phạm vi áp dụng và tầm ảnh hưởng của sáng kiến.

4

Giấy chứng nhận

- Chứng nhận trực tiếp sáng kiến ngay tại cơ sở ( theo mẫu của Thông tư 18/2013/TT-BKHCN)

- Có giá trị bản quyền, có giá trị giao dịch dân sự.

- Chứng nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến ( tầm cấp tỉnh, cấp toàn ngành hay cấp toàn quốc)

-  Không có giá trị bản quyền, không có giá trị giao dịch dân sự.

 

          2. Đánh giá đề tài khoa học.

TT

Nội dung

HTQLNN

HTTĐKT

1.

Mục đích

Nghiệm thu, xếp hạng, thanh quyết toán

Xét danh hiệu chiến sỹ thi đua cho tác giả.

2.

Hội đồng

Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu( có tính chất thời vụ,xong là giải thể)

Hội đồng sáng kiến, hoặc Hội đồng Khoa học- Sáng kiến( Hội đồng nhiệm kỳ 5 năm)

3

Tiêu chí đánh giá

-Khối lượng công việc chuyên môn, số lượng, chủng loại và chất lượng sản phẩm khoa học  theo hợp đồng

- Công bố khoa học, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

- Thực hiện chế độ quản lý đề tài và kinh phí( có vi phạm hay không)

-Phạm vi ứng dụng, hiệu quả và tầm ảnh hưởng của đề tài( sau khi nghiệm thu).

-Phạm vi đã được áp dụng, hiệu quả và tầm ảnh hưởng  của đề tài khoa học  phải tương ứng với cấp danh hiệu đề nghị công nhận.

4

Quy trình đánh giá

- Theo quy định đánh giá, nghiệm thu của từng cấp đề tài( do cấp có thẩm quyền ban hành)

-Chủ nhiềm đề tài báo cáo tổng kết đề tài, thuyết trình trước Hội đồng.

- Hội đồng thảo luận, đánh giá theo thang điểm từng nội dung,

- Hội đồng bỏ phiếu kín.

-Cá nhân thuyết trình phạm vi đã được áp dụng của đề tài, hiều quả và tầm ảnh hưởng của đề tài.

- Các cở sở được chuyển giao ứng dụng xác nhận phạm vi đã được áp dụng và hiệu quả  của đề tài.

- Ngành thẩm định, xác nhận tầm ảnh hưởng và hiệu quả của đề tài   đã được áp dụng trong ngành.

- Hội đồng cấp tỉnh đánh giá, công nhận phạm vi áp dụng và tầm ảnh hưởng của đề tài.

 

 

 

5

 

 

 

Giấy chứng nhận

-Đăng ký và chứng nhận quyền sỡ hữu trí tuệ đối với kết quả đề tài( nếu có)

- Đăng ký và chứng nhận kết quả thực hiện đề tài( bắt buộc)

- Có giá trị chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ thực hiện hợp đồng nghiên cứu đề tài.

- Chứng nhận phạm vi ảnh hưởng của đề tài được áp dụng  ( tầm cấp tỉnh, cấp toàn ngành hay cấp toàn quốc)

-  Không có giá trị chứng minh đã hoàn thành nghiã vụ, chứng minh quyền sở hữu trí tuệ.

 

          3. Đặc cách công nhận sáng kiến và đề tài khoa học.

TT

Nội dung

HTQLNN

HTTĐKT

1

Đối tượng đặc cách công nhận hoặc công nhận thay thế sáng kiến, đề tài khoa học

Không quy định(ở tất cả các ngành, các cấp)

- Trung ương không quy định

- Các ngành, các cấp vận dụng quy định ở mức độ rộng hẹp khác nhau.

- Đặc cách công nhận sáng kiến, đề tài khoa học.Hoặc đặc cách công nhận thay thế sáng kiến, đề tài khoa học.

- Áp dụng cho lĩnh vực Khoa học công nghệ. Hoặc áp dụng cho tất cả các lĩnh vực.

         

          4. Khái quát.

          Văn bản HTQLNN và HTTĐKT các tỉnh đều giới thiệu trên các cổng thông tin điện tử, Thư viện pháp luật, công báo... Qua tra cứu, có thể nhận xét như sau:

          - Đánh giá sáng kiến để xét danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và đề nghị xét danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp toàn quốc. Có 02 nhóm tỉnh thực hiện khác nhau:  Nhóm đa số đánh giá theo HTTĐKT, cấp giấy “chứng nhận phạm vi ứng dụng và ảnh hưởng của sáng kiến”. Nhóm thiểu số thực hiện lẫn sang HTQLNN, tập trung tất cả hồ sơ về cấp tỉnh xem xét, đánh giá, trực tiếp “chứng  nhận sáng kiến cấp tỉnh”.

          - Đánh giá đề tài khoa học. Cũng có 02 nhóm tỉnh thực hiện khác nhau:  Nhóm đa số đánh giá theo HTTĐKT:  “Chứng nhận phạm vi ứng dụng và ảnh hưởng của đề tài”. Nhóm thiểu số lẫn sang HTQLNN, “lấy mức xếp hạng nghiệm thu” để xét danh hiệu chiến sỹ thi đua.

          - Đặc cách công nhận sáng kiến, đề tài khoa học hoặc công nhận thay thế sáng kiến, đề tài khoa học. Trung ương không quy định, nhưng các tỉnh vận dụng ở mức độ khác nhau.

          Có 02 nhóm tỉnh thực hiện như sau: Nhóm đa số đặc cách công nhận thay thế sáng kiến, đề tài khoa học,áp dụng cho tất cả các lĩnh vực( KH&CN, Báo chí, VHNT, TDTT. Cụ thể: Lĩnh vực KH&CN có Bằng lao động sáng tạo, sáng chế, giải thưởng KH&CN, Giải thưởng hội thi sáng tạo kỹ thuật...Lĩnh vực VHNT có Giải thưởng VHNT. Lĩnh vực Báo chí có Giải thưởng báo chí. Lĩnh vực TDTT có Huy chương...

          Nhóm thiểu số đặc cách công nhận sáng kiến, đề tài, phạm vi hẹp hơn, giới hạn lĩnh vực KH&CN( gồm Bằng lao động sáng tạo, Sáng chế, Giải thưởng KH&CN, Giải thưởng hội thi sáng tạo kỹ thuật..).

          Thực hiện  HTTĐKT trong việc đánh giá sáng kiến, đề tài khoa học để xét danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và đề nghị xét danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc là phù hợp và sát đúng hơn. Lẫn lộn giữa hai hệ thống HTQLNN và HTTĐKT, có nguy cơ làm cho việc đánh giá và xét danh hiệu thi đua không chính xác./.

   
Họ tên
Email
Nội dung
File đính kèm
+ =
 
   
Thông tin thảo luận khác

DANH MỤC
Liên hiệp hội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Slide
Ban Chấp hành khóa IV ra mắt Đại hội
Slide
GS. TSKH Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội
Slide
Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu
Slide
LIÊN KẾT WEBSITE
Thống kê truy cập
  Số người online:  12
  Hôm nay:  2976
  Tháng này:  43864
  Tổng số truy cập:  1979268