Văn bản pháp luật   »   Cơ quan ban hành   »  Tỉnh
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Kế hoạch tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu” lần thứ nhất, năm 2021 25/05/2021 2422/KH-UBND Tỉnh
2 Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu” 16/03/2021 06/QĐ-UBND Tỉnh
3 Thông báo kết quả đánh giá chung khảo các công trình tham dự Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang lần thứ 2, năm 2020 02/10/2020 378/TB-HĐGT Tỉnh
4 Kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ 9, năm 2020-2021 30/06/2020 184/KH-UBND Tỉnh
5 Quyết định ban hành Thể lệ Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang lần thứ 2, năm 2020 13/03/2020 472/QĐ-HĐGT Tỉnh
6 Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đối với các Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo TTN, NĐ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 07/12/2018 26/2018/NQ-HĐND Tỉnh
7 Kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ 8, năm 2018-2019 13/07/2018 108/KH-UBND Tỉnh
8 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Giang lần thứ 14, năm 2018 15/01/2018 04/KH-UBND Tỉnh
9 Công văn v/v tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2017 04/05/2017 1416/UBND-CN Tỉnh
10 Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên,nhi đồng tỉnh lần thứ XIII,năm 2017 23/01/2017 22/QĐ-BTCCT Tỉnh
11 Điều lệ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2012-2017 19/03/2013 391/QĐ-UBND Tỉnh
12 Quyết định về việc ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VII, năm 2016-2017 26/07/2016 159/QĐ-BTCHT Tỉnh
13 Ban hành quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Bắc Giang. 09/03/2011 75/2011-QĐ-UBND Tỉnh
14 Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 19/2/2011 của Tỉnh ủy Bắc Giang thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị vê tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hó 19/02/2011 06-KH/TU Tỉnh