Phát biểu của Ông Bùi Văn Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tại Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất

Ngày đăng:08-01-2014 (740 lượt xem )

Ngày 30/11/2013, Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2013-2018 được long trọng tổ chức và thành công tốt đẹp; Đại hội vinh dự được đồng chí Bùi Văn Hạnh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo. Ban Biên tập xin được trích, đăng bài phát biểu của Đồng chí tại Đại hội.

Trong các giai đoạn lịch sử, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng và quan tâm xây dựng đội ngũ trí thức; vì đây là nguồn lực đặc biệt quan trọng, tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển. Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về "xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" đã xác định: trong mọi thời đại, tri thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức. Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Ðảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Ðầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững.

Cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng và Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X). Trong những năm qua, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức phát triển; Tỉnh uỷ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII) về phát triển khoa học- công nghệ, giáo dục- đào tạo; Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về xây dựng đội ngũ trí thức. UBND tỉnh đã ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; chính sách thu hút cán bộ có trình độ cao về công tác, giữ chức vụ lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; các chế độ, chính sách trong đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ; ban hành Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội; cơ chế tập hợp trí thức và tài chính để thực hiện. Đặc biệt là nội dung thành lập Câu lạc bộ Trí thức tỉnh đã được xác định trong Chương trình hành động số 46-CT/TU của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) và Kế hoạch số 06-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU của Bộ Chính trị, đến nay đã trở thành hiện thực. Trong một thời gian ngắn, từ khi Đề án thành lập Câu lạc bộ Trí thức được phê duyệt tháng 9/2013 đến nay, Ban vận động thành lập Câu lạc bộ đã tích cực vận động được trên 200 trí thức có trình độ chuyên môn cao và tâm huyết tham gia Câu lạc bộ; xây dựng Quy chế tổ chức, hoạt động; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2018 và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội lần thứ nhất. Thay mặt UBND tỉnh, tôi xin nhiệt liệt biểu dương những kết quả các đồng chí đã đạt được trong thời gian qua.

Được sự quan tâm của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các cấp, các ngành, đội ngũ trí thức tỉnh Bắc Giang không ngừng tăng về số lượng, nâng lên về chất lượng. Đến nay, toàn tỉnh có trên 16.000 người có trình độ từ đại học trở lên, chiếm khoảng 1% dân số; trong đó có 38 tiến sĩ, trên 1.000 thạc sĩ, số lượng tiến sĩ và thạc sĩ tăng hơn gấp 2 lần so với năm 2010. Đội ngũ trí thức đã tích cực tham gia hoạt động trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần cùng đảng bộ và nhân dân trong tỉnh hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.

Tuy nhiên, so với yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, đội ngũ trí thức của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. Tỉnh ta còn thiếu đội ngũ kỹ sư giỏi, chuyên gia đầu ngành; cơ cấu chưa hợp lý. Năng lực thực tiễn, trình độ tin học, ngoại ngữ của đội ngũ trí thức còn hạn chế. Tỉnh chưa có các trung tâm, viện nghiên cứu để trí thức có môi trường làm việc và cống hiến.Việc thể chế hoá các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước liên quan đến trí thức thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của địa phương còn chậm, thiếu đồng bộ. Chưa có chính sách đãi ngộ thoả đáng trong việc tập hợp, phát huy trí tuệ của trí thức trong và ngoài tỉnh tham gia phát triển kinh tế - xã hội, cũng như phát triển đội ngũ trí thức. Công tác theo dõi phát hiện, bồi dưỡng, mạnh dạn giao việc, đề bạt đối với trí thức là cán bộ trẻ chưa được chú trọng đúng mức. Mặt khác có tình trạng một số trí thức có trình độ sau khi được đào tạo không về tỉnh công tác, hoặc có nhiều trí thức chuyển ra tỉnh ngoài công tác - hiện tượng chảy máu "chất xám" diễn ra ở tỉnh ta tương đối phổ biến.

Trong bối cảnh hiện nay, kinh tế tri thức phát triển mạnh, do đó con người và tri thức càng trở thành nhân tố quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia. Chủ trương phát triển nguồn nhân lực cao, gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh được quan tâm hàng đầu. Đối với Bắc Giang, còn là một tỉnh nghèo, nông nghiệp là chủ yếu, để phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội, rút ngắn khoảng cách thu nhập bình quân đầu người với cả nước, Tỉnh đang thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tập trung phát triển công nghiệp dịch vụ và nông nghiệp hàng hoá. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra, đòi hỏi có sự chuyển dịch căn bản trong phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, trình độ cao, đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ trí thức của tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X), thời gian tới, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tập trung quan tâm chỉ đạo:

1. Nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức, trước hết là nâng cao nhận thức của cấp uỷ, chính quyền các cấp về những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng đội ngũ trí thức, về vai trò, vị trí của trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhất là với thực tế tỉnh Bắc Giang. Làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt và đảng viên hiểu đúng về vai trò của trí thức và nhiệm vụ của mình. Mặt khác, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ trí thức đối với đất nước, với quê hương.

2. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng trí thức, đẩy mạnh phát triển giáo dục và đào tạo, đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông, nhất là bồi dưỡng để có nhiều học sinh phổ thông trúng tuyển vào các trường đại học để tạo nguồn về số lượng. Đồng thời quan tâm đến chất lượng; thực hiện tốt việc đưa cán bộ, trí thức trẻ có triển vọng đi đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ ở trong nước và nước ngoài. Liên kết với các viện, các trường đại học mở các lớp đào tạo đại học và trên đại học tại tỉnh. Huy động các nguồn lực xã hội, tham gia bồi dưỡng, đào tạo lại để đội ngũ trí thức đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

3. Xây dựng chính sách thu hút, ưu đãi và tôn vinh trí thức phù hợp với điều kiện và tình hình của tỉnh, nhất là thu hút trí thức có trình độ chuyên môn cao đang học tập công tác ở các địa phương khác và ở nước ngoài về phục vụ quê hương. Đồng thời, tiếp tục dành một phần ngân sách hỗ trợ cán bộ, công chức đi học sau đại học; giúp đỡ các học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn thi đỗ vào các trường đại học; ưu tiên xét tuyển đối với sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, có trình độ thạc sỹ vào làm việc tại các cơ quan Nhà nước.

4. Củng cố phát huy vai trò của Liên hiệp hội, nhằm nâng cao vai trò của Liên hiệp hội trong việc tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức; là đầu mối kết nối các sở, ban, ngành của tỉnh với các viện, trung tâm nghiên cứu và các nhà khoa học ở Trung ương và Hà Nội. Chủ động mời các nhà khoa học có uy tín tham gia tư vấn giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội, cùng tham gia nghiên cứu các dự án, đề tài của tỉnh. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, giao lưu, tập huấn, bồi dưỡng, thông tin khoa học để phát huy "chất xám" của các nhà khoa học, đồng thời  bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ trí thức, giáo dục lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân của đội ngũ trí thức. Trong đó, Câu lạc bộ Trí thức có vai trò nòng cốt trong tham mưu với Liên hiệp hội để thực hiện.

Bắc Giang cũng là một trong số ít các tỉnh, thành trong cả nước đã thành lập Câu lạc bộ Trí thức. Câu lạc bộ có vai trò và vị trí rất quan trọng - là tổ chức tập hợp trí thức, tạo điều kiện cho trí thức được giao lưu, học tập; đồng thời, là diễn đàn tiếng nói của trí thức tham gia đóng góp ý tưởng, trí tuệ và năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức tham gia phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đây là lợi thế rất lớn của đội ngũ trí thức, nhưng cũng không ít thách thức, khó khăn trong phát huy lợi thế này, cũng như tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ thời gian tới.

Để xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức của tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới; đề nghị Câu lạc bộ, Liên hiệp hội và các sở, ban, ngành, địa phương quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Câu lạc bộ và Ban Chủ nhiệm phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, triển khai phát động các phong trào thi đua sôi nổi trong đội ngũ trí thức tham gia các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh lần thứ nhất đề ra.

2. Tham gia triển khai thực hiện các nội dung đã được cụ thể hoá trong Chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) như: xây dựng Chiến lược phát triển đội ngũ trí thức tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 do Liên hiệp hội chủ trì, để trình UBND tỉnh ban hành. Câu lạc bộ cần tổ chức các hoạt động hội thảo, toạ đàm tham gia góp ý, xây dựng Chiến lược. Thông qua việc góp ý, xây dựng Chiến lược, để đề xuất các chính sách về xây dựng đội ngũ trí thức; chính sách thu hút, sử dụng nhân tài; tạo môi trường cho trí thức hoạt động và cống hiến. Đây là văn bản pháp lý quan trọng, thuận lợi để phát triển đội ngũ trí thức của tỉnh.

3. Củng cố tổ chức, phát triển thành viên cả về số lượng và chất lượng; chú trọng đến chất lượng, khẳng định hoạt động, nâng cao vai trò, vị trí của Câu lạc bộ; xây dựng Câu lạc bộ ngày càng vững mạnh.

4. Câu lạc bộ cần nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tránh hình thức; làm tốt công tác tham mưu với Liên hiệp hội công tác tập hợp trí thức; tăng cường đoàn kết, phát huy tài năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức.

5. Câu lạc bộ cần chủ động, tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, nhất là hoạt động tư vấn, thông qua Liên hiệp hội để tham mưu đề xuất với lãnh đạo tỉnh giải quyết các vấn đề thực tế đặt ra, tích cực đóng góp ý tưởng, trí tuệ vào quá trình hoạch định chính sách của địa phương và tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh.

6. Các sở, ban, ngành, địa phương cần quan tâm xây dựng đội ngũ trí thức; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn của đội ngũ trí thức cơ quan, địa phương mình; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Câu lạc bộ Trí thức tỉnh Bắc Giang.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang mong muốn các đại biểu dự Đại hội hôm nay thường xuyên quan tâm, đóng góp trí tuệ, cùng chung sức xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức nói riêng, xây dựng, phát triển tỉnh Bắc Giang nói chung ngày một vững mạnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII đã đề ra: “Sớm đưa Bắc Giang thoát khỏi tình trạng chậm phát triển”.

BBT

Các tin tức khác:

DANH MỤC
Liên hiệp hội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Slide
Ban Chấp hành khóa IV ra mắt Đại hội
Slide
GS. TSKH Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội
Slide
Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu
Slide
LIÊN KẾT WEBSITE
Thống kê truy cập
  Số người online:  19
  Hôm nay:  1215
  Tháng này:  50865
  Tổng số truy cập:  1920267